هستی من.نفس

با قلبی عاشق برایت می نویسم....یادداشتهای امروز من یادگاری برای فردای تو